2015-12-22

غزلی در نتوانستن


از دست‌های گرم ِ تو
کودکان ِ توامان ِ آغوش ِ خویش
سخن‌ها می‌توانم گفت
غم ِ نان اگر بگذارد.

• احمد شاملو : آیدا، درخت، خنجر و خاطره