2015-12-05

تو هم با ما سر ِ ناسازگاری داری ای اشک


بگذار تا ببینم‌اَش اکنون که می‌رود
ای اشک!
از چه راه ِ تماشا گرفته‌ای؟

• علی اطهر کرمانی