2016-01-23

درس‌های برای زندگی



ما نه خفته‌ایم و نه بیداریم
فقط هستیم
فقط می‌مانیم.
لحظه از خود جدا می‌شود،
درنگی می‌کند وُ به‌هیات گذرگاهی درمی‌آید که ما
از آن
هم‌چنان
در گذریم...


 اُکتاویو پاز - ترجمه‌ی احمد شاملو