2016-02-08

درس‌هایی برای زندگی


وَ دیری نخواهد گذشت
که چشم‌انداز
خاطره‌ای خواهد شد
وَ حسرتی
وَ دریغی...


 مرثیه‌های خاک - احمد شاملو