2016-03-25

آن‌روزها که تو بودی


سنگ‌فرش‌های این خیابان از آیینه‌اَند؛
آیینه‌هایی جادویی
که گذشته را - به زلالی همان‌روز -
در خاطرشان حفظ کرده‌اند.

هیچ راهِ گریزی نیست.
هربار که پایت به این خیابان برسد،
به‌خاطر خواهی آورد

که آن‌روز...

• رحمان نقی‌زاده