2016-04-02

درس‌هایی برای زندگی


انسان، بیش از هر چیز، افسوس ِ حماقت‌هایی را می‌خورد که وقتی فرصتش را داشت، از آن‌ها غفلت کرده است!


• هلن رولند