2016-04-03

درس‌هایی برای زندگی


تنها مُردگان وَ ابلهان تغییر عقیده نمی‌دهند.

• جیمز راسل لوئل