2016-10-21

درس‌هایی برای زندگی


وطنم؟... Omne solum liberum libero patria خوب، حتما لاتین نمی‌دانید، یعنی هرجا آزادی باشد، موطن انسان آزاده همان‌جاست.


  یادداشت‌های شیطان - لیانید آندری‌یف - حمیدرضا آتش‌برآب