2016-12-19

دل‌تنگی‌های یک خاک ِ معمولی


«من خاک ِ صحنه‌ام؛ من‌هم بخورید!»