2016-12-19

دو مرحله اساسی، برای این‌که انسان موفقی باشید


یک - انسان باشید.
دو - موفق باشید!


بازنشر