2017-01-05

درس‌هایی برای زندگی


هدف باش، نه مسیر.
بگذار برای رسیدن به تو بدوند، نه برای زودتر از تو عبور کردن.


• رحمان نقی‌زاده