2017-03-11

بیت‌هایی برای اندوه


غم‌ت
 - در کنج ِ تنهایی -
چنان با ما گرفت اُلفت

که پندارد سرای خویشتن، کاشانۀ ما را


[علی اطهری کرمانی - بی‌عشق هرگز]

عقاید یک گرگ