2017-03-15

یک‌ مصرعْ اندوه


رفتی وُ یاد ِ تو ای کاش ز خاطر می‌‌رفت ...علی اطهری کرمانی

 عقاید یک گرگ