2017-03-19

اندوه، زادۀ آگاهی‌ست برادر


«هر چیز را زکاتی‌ست، و زکات عقل، اندوهی‌ست طویل.» تذکره‌الاولیا - فریدالدین عطار نیشابوری - ذکر فُضیل عیاض