2017-03-29

مُرداب‌مُرده‌گی


«مثلا یک ساعت یادگاری را وقتی که عمرش تمام شد و دیگر نتوانست زمان را دقیق نشان بدهد دور نمی‌اندازند؛ ارزش آن ساعت چیزی فراتر از زمان است.»


 مرداب‌مرده‌گی - رحمان نقی‌زاده - نشر موغام