2017-04-10

درس‌هایی برای عشق


نقل است که جریری مجلس می‌داشت. جوانی برخاست و گفت: «دلم گم شده است. دعا کن تا باز دهد.» جریری گفت: «ما همه در این مصیبتیم.»


 تذکره‌الاولیا - فریدالدین عطار نیشابوری - ذکر ابومحمد جُرَیری