2017-04-21

بس که خواستیم وُ نشد


این‌جا دیگر بحث «خواستن» وُ «نخواستن» مطرح نیست؛ نمی‌توانم.
من نمی‌توانم.


#رحمان_نقیزاده