2017-04-24

تکیه‌گاهی فروریخت


بعد از تو شانه‌مان دیگر میزبان هیچ حس خوب زنانه‌ای نشد؛ آوار ماند.
• رحمان نقی‌زاده