2017-04-25

مرگ ما را نجات خواهد داد – علامت سوال


دچار بیهودگی ناشی از ماندن شده‌ام؛ گریزگاه کجاست؟
• رحمان نقی‌زاده