2017-04-27

نام آن کودک را «خاطره» نهادند


فرشته غمگینی در آغوش من گریست؛ اندوه، از آن شب زاده شد.
• رحمان نقی‌زاده