2017-08-10

شادی‌ها با ما شوخی نداشتند


به شادی‌ها گفتیم برای رفتن از این خانه باید از روی جنازه ما رد بشوید! رد شدند؛ ما مُردیم.


 رحمان نقی‌زاده