2017-08-05

درس‌هایی برای زندگی


«و حکما گفته‌اند که هرچه نپاید، دل‌بستگی را نشاید.»


 گلستان سعدی