2017-09-16

ببخش که زنده‌ام هنوز«این منم بر سر خاک تو، که خاکم بر سر»پ‌ن: مصرعی‌است از گلستان حضرت سعدی. تصویر را هم گویا دوستی به‌نام میثم آخوندی گرفته‌است.