۱۳۹۶-۰۶-۲۷

سعدی‌خوانی‌ها - سه


به مدعیان دروغین عشق، که نالان از تنهایی‌اند، باید گفت: «گر تو را در بهشت باشد جای - دیگران دوزخ اختیار کنند»*


* گلستان سعدی