۱۳۹۶-۰۶-۲۷

سعدی‌خوانی‌ها - چهار: درس‌هایی برای زندگی


«مگر آن درویش صالح که بر قرار خویش مانده بود و تغیر در او نیامده؛ گفتم مگر معلوم تو را دزد نبرد؟ گفت بلی بردند، ولیکن مرا با آن الفتی چنان نبود که به وقت مفارقت خسته‌دلی باشد.»


گلستان سعدی