2017-09-30

از رادیو چهرازی


 رادیو چهرازی در عقاید یک گرگ


«پامون دوباره گرفت به دَر... هیش‌کی نبود ببینه، مَرد کوهِ درده...»

• رادیو چهرازی


انتخاب تصویر از «جانِ مریم» در توییتر

پست‌های مرتبط: