2017-10-11

سعدی‌خوانی‌ها - بیست‌وُسه«ز هرچه گزیر است وُ ناگزیر از دوست...»

سعدی