2017-10-18

سعدی‌خوانی‌ها - سیهرگز وجود حاضرِ غایب شنیده‌ای؟
من در میان جمع وُ دلم جای دیگر است


سعدی