2017-10-24

سعدی‌خوانی‌ها - سی‌وشش



«کو باشد وُ من باشم وُ اغیار نباشد»

سعدی