۱۳۹۶-۰۷-۲۰

او که بود و چه می‌کرد


نرگس مردم فریبی داشت، شبنم می‌فروخت
با همان چشمی که می‌زد زخم، مرهم می‌فروختفاضل نظری - اقلیت - نشر سوره مهر