۱۳۹۶-۰۸-۰۴

در مذمت رفتن‌ها و نرسیدن‌های مدام


«خاک ِ نومیدی به فرق ِ سعی‌های نارسا»

بیدل