2017-10-08

سعدی‌خوانی‌ها - بیست«نه تو را بگفتم ای دل، که سرِ وفا ندارد؟»

سعدی