2017-10-09

سعدی‌خوانی‌ها - بیست‌ویک«دریغ ِ پای که بر خاک می‌نهد معشوق...»

سعدی