2017-11-01

سعدی‌خوانی‌ها - چهل‌وُیکخبرت هست که بی روی تو آرامم نیست
طاقت بار فراق این‌همه ایامم نیست


سعدی