2017-11-26

سعدی‌خوانی‌ها - چهل‌وُهشتتو در عالم نمی‌گنجی ز خوبی
مرا هرگز کجا گنجی در آغوش؟

سعدی