2017-11-29

درس‌هایی برای زندگی


درد ِ سر ِ زبان مده از حرف ِ نارسا
از خُم برون میار می ِ نارسیده را

بیدل