۱۳۹۶-۰۹-۰۵

سیاه، سفید، خاکستری


باغبان دست انداخت و انار را از شاخه چید. باغ خاکستری شد و قرمز از حافظه رنگ‌ها رفت.