2017-12-17

سعدی‌خوانی‌ها - پنجاه‌وچهارخاک من زنده به تاثیر هوای لب توست
سازگاری نکند آب‌وُهوای دگرم

سعدی