۱۳۹۶-۱۰-۰۲

درس‌هایی برای زندگی: خودت باش


سخت دشوار است منظور خلایق زیستن
با همه زشتی اگر در پیش خود خوبم، بس است

- بیدل