۱۳۹۶-۱۰-۲۳

سعدی‌خوانی‌ها - پنجاه‌وُهفت«با همه تیغ برکشم، وز تو سپر بیفکنم»

سعدی