2018-01-19

برداشتی آزاد از رمان قطار به‌موقع رسید


عشق چیز عجیبی است؛ عشق، سربازی در آستانه مرگ را وامی‌دارد که جنگ برای وطن را رها کرده و با فاحشه‌ای از لمبرگ ِ لهستان به‌سوی مرگ فرار کند.


• رحمان نقی‌زاده