2018-02-02

سعدی‌خوانی‌ها - پنجاه‌وُهشتاگر از کمند عشقت بروم کجا گریزم؟
که خلاص بی‌تو بند است وُ حیات بی‌تو زندان


سعدی