۱۳۹۶-۱۱-۱۴

سعدی‌خوانی‌ها - پنجاه‌وُنه
«وَه که جدا نمی‌شود نقش تو از خیال ِ من»

سعدی