۱۳۹۶-۱۲-۱۲

سعدی‌خوانی‌ها - شصت‌وُسه
با دست بلورین تو پنجه نتوان کرد
رفتیم دعاگفته وُ دشنام‌شنیده

سعدی