۱۳۹۷-۰۱-۲۷

سعدی‌خوانی‌ها - هفتادوُیکخاکی از مردم بماند در جهان
وز وجود عاشقان خاکستری


سعدی