۱۳۹۷-۰۱-۲۹

سعدی‌خوانی‌ها - هفتادوُدوتو هم این مگوی سعدی که نظر گناه باشد
گنه است برگرفتن نظر از چنین جمالی

سعدی