۱۳۹۷-۰۳-۲۶

سعدی‌خوانی‌ها - هفتادوُششبودم بر آن‌که عشق تو پنهان کنم ولیک
شهری تمام غلغله و ماجرای توست

سعدی