۱۳۹۱-۰۳-۰۱

نقل قول: لیلی نام تمام دختران زمین است - عرفان نظر آهاری

لیلی زیر ِ درخت ِ انار نشست
درخت انار عاشق شد
گل داد
سرخ ِ سرخ


 لیلی نام ِ تمام ِ دختران ِ زمین است - عرفان نظر آهاری - نتشارات ِ صابرین