۱۳۹۱-۰۷-۰۵

نقل قول: زندگی گالیله - برتولت برشت


 ♦ ریشه اعتقاد از آنجا خشک می‌شود که بخواهند تحمیلش کنند.
 ♦ آنکه حقیقت را نمی‌داند فقط بی‌شعور است؛ اما آن‌که حقیقت را می‌داند و آن را دروغ می‌نامد تبهکار است.


  زندگی گالیله - برتولت برشت - عبدالرحیم احمدی - انتشارات نیلوفر