۱۳۹۱-۰۸-۰۶

چند شعر کوتاه از علی بداغی


گورنوشته
رهگذر!
لختی تامل کن!
رساتر از سکوت ِ سنگ‌ها آیا صدایی هست؟

هراس
کاش می‌شد بکشم فریاد:
خورشید تویی!
می‌هراسم ز غروب.

اندیشه
تبری می‌نالید
شاخه‌ای می‌لرزید
تبر، اندیشه‌ی روزی شاخه
شاخه، اندیشه‌ی ِ یک روز تبر.


آن‌همه پرواز، عاقبت آغاز - علی بداغی - نشر دارینوش - 1372